تاکنون ۲۲۰ هزار هکتاراز شالیزار‌های استان سبز شدند. گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تاکنون ۲۲۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان معادل ۹۳ درصد با همت کشاورزان سختکوش نشاء شده است. آقای صالح محمدی افزود: آخرین شهرستانی که نشا درآن در حال انجام است شهرستان رودبار است. وی با […]

تاکنون ۲۲۰ هزار هکتاراز شالیزار‌های استان سبز شدند.

گیل خزر به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تاکنون ۲۲۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان معادل ۹۳ درصد با همت کشاورزان سختکوش نشاء شده است.
آقای صالح محمدی افزود: آخرین شهرستانی که نشا درآن در حال انجام است شهرستان رودبار است.
وی با اشاره به روند مطلوب رعایت تقویم زراعی از سوی کشاورزان گیلانی گفت: با توجه به کمبود منابع آبی در فصل کشاورزی از کشاورزان میخواهیم همچنان مطابق تقویم زراعی پای در شالیزارهایشان بگذارند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از آغاز وجین شالیزار‌های استان هم خبرداد و گفت: روند وجین شالیزار‌های استان مطلوب است و تاکنون ۵۱ هزار هکتار از شالیزار‌های استان وجین شده است. 
گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزارو ۳۰۰ هزار شالیکار دارد.